BAD FATHER STRIKES AGAIN PERIOD 300 EURO FOR APOS DEFLOWERING APOS JORDI EXCL